การลงทะเบียน


ดาวน์โหลดใบสมัคร:

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราพิเศษ
ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๒
อัตราปกติ
ภายใน ๑๕ ก.ย. ๖๒
อัตราหน้างาน
สมาชิก IASGO ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิก *
๑๓,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้าน / พยาบาล **
๘,๐๐๐ บาท
ผู้ติดตาม ๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ:

ค่าลงทะเบียนประเภทไม่ใช่สมาชิก ได้สิทธิ์เป็นสมาชิก International IASGO ฟรี 1 ปี
**
แพทย์ประจำบ้าน / พยาบาล แนบบัตรประจำตัวหรือเอกสารรับรองสถานะ เพื่อประกอบการลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนรวม

  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารกลางวัน
  • อาหารว่าง
  • งานเลี้ยง Welcome reception


การชำระเงิน

ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชีIASGO / RCST
เลขที่บัญชี ๐๔๑-๐-๐๗๘๒๖-๓

*ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทั้งหมด


การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

  • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานเลขาฯ
  • การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียน โดยหักค่าดำเนินการไว้ ๓๐%
  • การคืนเงินค่าลงทะเบียนจะดำเนินการคืนภายในเวลา ๑ เดือน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
  • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนหลังวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒


ดาวน์โหลดใบสมัคร: