การลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราพิเศษ
ภายใน ๓๐ มิ.ย. ๖๒
อัตราปกติ
ภายใน ๑๕ ก.ย. ๖๒
อัตราหน้างาน
สมาชิก IASGO ***
๑๐,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิก *
๑๓,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท
แพทย์ประจำบ้าน / พยาบาล **
๘,๐๐๐ บาท
ผู้ติดตาม ๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ:

*   ค่าลงทะเบียนประเภทไม่ใช่สมาชิก ได้สิทธิ์เป็นสมาชิก International IASGO ฟรี 1 ปี
** 
แพทย์ประจำบ้าน / พยาบาล แนบบัตรประจำตัวหรือเอกสารรับรองสถานะ เพื่อประกอบการลงทะเบียน
*** สมาชิกที่ไม่สามารถชำระเงินด้วยอัตราสมาชิกกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาติดต่อสำนักงานเลขาฯ ก่อนดำเนินการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนรวม

 • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
 • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
 • อาหารกลางวัน
 • อาหารว่าง
 • งานเลี้ยง Gala dinner

ค่าลงทะเบียนของผู้ติดตามรวม

 • ป้ายชื่อ
 • งานเลี้ยง Gala dinner


การชำระเงิน

ธนาคารธนาคารกรุงไทย
สาขาสาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
ชื่อบัญชีIASGO / RCST
เลขที่บัญชี ๐๔๑-๐-๐๗๘๒๖-๓

*ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทั้งหมด


การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

 • การยกเลิกการลงทะเบียนต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อสำนักงานเลขาฯ
 • การแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ การประชุมจะคืนเงินค่าลงทะเบียน โดยหักค่าดำเนินการไว้ ๓๐%
 • การคืนเงินค่าลงทะเบียนจะดำเนินการคืนภายในเวลา ๑ เดือน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
 • การประชุมขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียน หากแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการลงทะเบียนหลังวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดใบสมัคร: